UMOWA LICENCYJNA

Na stronie tej opisane zostały warunki, regulujące korzystanie z określonych produktów cyfrowych Blauberg Group.

1. Ogólne zasady i definicje.

1.1. W czasie przeglądania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób stron, a także informacji, materiałów, baz danych lub zawartości (dalej jako "materiały", "informacja", "zawartość")  Blauberg Group, przyjmują Państwo bez ograniczeń lub zastrzeżeń wszystkie warunki wymienione w niniejszych Zasadach korzystania ze stron Blauberg Group (dalej jako "Zasady") i udzielają pełnej nieodwołalnej zgody co do przestrzegania owych warunków.

1.2. Blauberg Group zastrzega sobie  prawo w dowolnym momencie do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszych Zasad poprzez aktualizację niniejszego komunikatu. Zmiany są uznawane za wprowadzone od momentu ich   wyświetlenia w Zasadach na dowolnej stronie Blauberg Group. Przed każdym korzystaniem z jakiejkolwiek ze stron Blauberg Group zobowiązują się Państwo do zapoznania się z niniejszymi Zasadami, natomiast kontynuując korzystanie ze stron Blauberg Group, wyrażają Państwo zgodę na dowolne zmiany wymienione w Zasadach w chwili korzystania z wymienionych stron.

1.3. Blauberg Groupzastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu jakichkolwiek treści ze stron Blauberg Group, a także do indywidualnej lub ogólnej zmiany, wstrzymania lub zablokowania dostępu do stron Blauberg Group, uwzględniając dostępność dowolnej informacji lub materiałów , bez powiadomienia i odpowiedzialności za przedstawione działania.

1.4. Zobowiązują się Państwo do korzystania ze stron Blauberg Group w sposób, uniemożliwiający uszkodzenie stron Blauberg Group lub jakiegokolwiek serwera lub sieci wykorzystywanej przez strony Blauberg Group, a także nieutrudnianie korzystania ze stron Blauberg Group innym osobom. Zakazane jest korzystanie ze stron Blauberg Group w celach niezgodnych z prawem, w tym (ale nie ograniczając się do) - przesyłania, wykorzystania, kopiowania, publikowania i wyrażania zgody na publikację o charakterze nieprzyzwoitym, zniesławiającym, zawierającym groźby, treści o charakterze obraźliwym; rozsyłania jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym lub temu podobnym.

1.5. Integralną częścią niniejszych Zasad jest Polityka prywatności stron Blauberg Group (dalej jako - "Polityka prywatności"). W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub uwag odnośnie do stron Blauberg Group, mogą Państwo skontaktować się z Blauberg Group poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza komunikacji zwrotnej.

1.6. Jeżeli którykolwiek z punktów niniejszych Zasad okaże się być nieprawnym, takim, który nie posiada mocy prawnej lub z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł służyć podstawą do złożenia pozwu sądowego, wymieniony punkt będzie uznany za niewłączony do niniejszych Zasad i nie będzie wywierał wpływu na rzeczywistość oraz możliwość złożenia pozwu na podstawie jakichkolwiek innych punktów.

2. Treść stron Blauberg Group.

2.1. Wszystkie materiały i informacje, znajdujące się na stronach Blauberg Group chronione są prawem autorskim i mogę być wykorzystywane tylko zgodnie z niniejszymi Zasadami, jeżeli co do innych warunków wykorzystania nie udzielono bezpośredniej zgody pisemnej Blauberg Group lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, w przypadku jeżeli Blauberg Group uzna otrzymanie takowej zgody za niezbędne. Blauberg Group również, ale nie wyłącznie, posiada następujące wyłączne prawa majątkowe dotyczące materiałów oraz informacji ulokowanej na stronach Blauberg Group: wyłączne prawo do wykorzystywania materiałów oraz informacji w dowolnej formie oraz w dowolny sposób, w tym, ale nie ograniczając się do, poprzez: publikację, wyświetlanie publiczne, pokazywanie publiczne, odtwarzanie w dowolny sposób i w dowolnej formie, tłumaczenie, przerobienie, adaptację oraz inne podobne zmiany, wprowadzanie jako części składowej do baz danych, zestawień itp., rozpowszechnianie w dowolny sposób, przeniesienie własności w dowolny sposób, przekazywanie do wykorzystywania (wynajęcie) i inne, eksport materiałów oraz informacji, import materiałów oraz informacji, eksport zmienionych materiałów oraz informacji, import zmienionych materiałów oraz informacji, oraz inne działania; wyłączne prawo do udzielenia pozwolenia na wykorzystanie materiałów oraz informacji; wyłączne prawo do blokowania niezgodnego z prawem wykorzystywania materiałów oraz informacji; inne prawa majątkowe własności intelektualnej dotyczące materiałów oraz informacji.

2.2. Wykorzystywanie jakiejkolwiek informacji i materiałów, zamieszczonych na stronach Blauberg Group dostępne jest jedynie do użytku własnego w celach niekomercyjnych. Jakakolwiek kopia informacji i materiałów znajdujących się na stronach Blauberg Group, wykonana i rozpowszechniona w dowolnym celu, powinna zawierać również niniejsze Zasady.

2.3. Nie posiadają Państwo prawa do rozpowszechniania, zmiany, przekazywania, wykorzystywania jednorazowego lub wielokrotnego dowolnej treści stron Blauberg Group w jakichkolwiek celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Blauberg Group lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w przypadku, jeżeli Blauberg Group uzna za konieczne otrzymanie danej zgody.

2.4. W trakcie dowolnego wykorzystywania, w tym również kopiowania lub zapisywania, dowolnej treści stron Blauberg Group, wszystkie informacje na temat praw autorskich lub inne dane, świadczące o przynależności autorskiej, w przypadku ich występowania, powinny być przez Państwa zapisywane.

2.5. Blauberg Group nie gwarantuje i  nie oświadcza, że korzystanie z materiałów i informacji, znajdujacych się na stronach Blauberg Group, nie narusza praw osób trzecich. Dowolna produkcja, usługa, program lub technologia, opisane na stronach Blauberg Group, mogą stanowić przedmiot innych praw własności intelektualnej (uwzględniając, ale nie ograniczając się do - prawa autorskie, prawo znaków towarowych lub prawa patentowe), które należą do Blauberg Group lub osób trzecich. Blauberg Group zastrzega sobie dowolne prawo, nie podane bezpośrednio w niniejszych Zasadach.

2.6. Obrazy ludzi i miejsc, zamieszczone na stronach Blauberg Group stanowią własność Blauberg Group i mogą być wykorzystywane jedynie na podstawie bezpośredniej pisemnej zgody Blauberg Group lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, w przypadku, jeżeli Blauberg Group uzna za konieczne udzielenie wymienionej zgody. Dowolne nieuprawnione wykorzystywanie wyżej wymienionych obrazów może naruszać prawo autorskie, prawo znaków towarowych, nietykalności osobistej, a także inne akty ustawodawcze i normatywno-prawne.

2.7. Informacja i materiały przedstawione na stronach Blauberg Group, umieszczane są jedynie informacyjnie, nie stanowią one podstawy do wystąpienia prawnie wiążących stosunków lub utworzenia takich stosunków, za wyjątkiem przypadków, kiedy w sposób bezpośredni podane zostało inaczej. Informacja i materiały na temat Blauberg Group, a także produkcji, usług, programów lub technologii wymienionych na stronach Blauberg Group, udostępniane są jedynie jako informacja ogólna o asortymencie Blauberg Group , przedstawiona informacja i materiały nie stanowią oferty handlowej, za wyjątkiem przypadków, kiedy podano inaczej.

2.8. Blauberg Group uprzedza, że obecność odsyłaczy na stronach Blauberg Group do innych dowolnych stron nie wskazuje na aprobatę lub potwierdzenie jakiejkolwiek informacji czy materiałów, zawartych na tych stronach. Blauberg Group nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony, odsyłacz do której znajduje się na stronach Blauberg Group. Korzystanie z tego typu stron, nawet w przypadku stosowania odsyłaczy, podanych na stronie Blauberg Group realizowane jest na własne ryzyko.

3. Informacja i materiały udostępniane przez użytkownika.

3.1. Za wyjątkiem Państwa danych osobowych (podanych w Polityce prywatności), dowolne wiadomości, zawierajace informację lub materiały, które wysyłają Państwo na strony Blauberg Group w formie elektronicznej lub innej, uwzględniając, i nie ograniczając się do, dowolne idee, koncepcje, techniki, know-how, dane, pytania, uwagi, oferty lub wnioski, będą uznawane za niepoufne oraz nieosobowe. Wszelka informacja lub materiały, które będą Państwo wysyłać na strony Blauberg Group, mogą być wykorzystane przez Blauberg Group w dowolnych celach, w tym opracowanie, wyprodukowanie oraz handel produkcją, usługami, programami lub technologiami, publikację,  wyświetlanie publiczne, publiczną demonstrację, odtwarzanie w dowolny sposób i w dowolnej formie, tłumaczenie, przerobienie, adaptację oraz inne podobne zmiany, wprowadzanie jako części składowej do baz danych, zestawień itp., rozpowszechnienie w dowolny sposób, przeniesienie własności w dowolny sposób, przekazywanie do wykorzystywania (wynajęcie) i inne, eksport materiałów oraz informacji, import materiałów oraz informacji, eksport zmienionych materiałów oraz informacji, import zmienionych materiałów oraz informacji, oraz inne działania.

3.2. Przekazując informację oraz materiały dla stron Blauberg Group, Państwo nieodwołalnie przekazują Blauberg Group, na zawsze rezygnują z oraz zgadzają się nigdy nie występować z roszczeniami o prawa autorskie, prawa "moralne", prawa do ujawnienia lub życia prywatnego, lub inne prawa własności intelektualnej  lub prawa własności, które mogą Państwo posiadać do wymienionej informacji lub materiału.

3.3. Korzystając ze stron Blauberg Group, mogą Państwo udostępnić lub Blauberg Group może zebrać określoną, ograniczoną informację na temat Państwa i Państwa doświadczenia w korzystaniu ze stron Blauberg Group.

4. Gwarancja i odpowiedzialność Blauberg Group.

4.1. Informacja i materiały stron Blauberg Group udostępniane są na zasadzie "jak jest" ("as is") bez jakiejkolwiek gwarancji, uwzględniając gwarancję przydatności produkcji, usług, programów lub technologii dla konkretnego celu. Treść stron Blauberg Group wykorzystywana jest przez Państwa na własne ryzyko w celach zapoznawczych.

4.2. Blauberg Group nie gwarantuje precyzji i wystarczającej ilości informacji, materiałów udostępnianych na stronach Blauberg Group. Blauberg Group i inne dowolne osoby fizyczne lub prawne, uczestniczące w opracowaniu i tworzeniu stron Blauberg Group nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności  za wszystkie możliwe braki, z uwzględnieniem bezpośrednich i pośrednich, celowych i przypadkowch, które mogą pojawić się lub stanowić skutek dostępu, wykorzystywania lub niezdolności wykorzystywania informacji i materiałów, udostępnianych na stronach Blauberg Group.

4.3. Blauberg Group nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, powstałe na skutek korzystania lub niemożności korzystania ze stron Blauberg Group, usług lub oprogramowania, a także na skutek jakiejkolwiek treści stron Blauberg Group.

4.4. Blauberg Group może w dowolnym momencie zmieniać, uzupełniać lub poprawiać dowolną informację, produkcję, usługi, programy i technologie opisane na stronach Blauberg Group bez wcześniejszego zawiadomienia. W przypadku dezaktualizacji jakiejkolwiek informacji, produkcji, usługi, programu i technologii Blauberg Group nie zobowiązuje sie do jej aktualizowania.

NA ŚWIECIE

Dowiedz się więcej

W LICZBACH

 • 7

  Fabryk, zajmujących się produkcją urządzeń wentylacyjnych i akcesoriów zlokalizowanych w Europie

 • 24

  Przedstawicielstwa handlowe w 15 krajach na całym świecie

 • 100+

  Więcej niż 100 mln wyprodukowanych przez nas wentylatorów

 • 110

  Liczba krajów, w których sprzedawana jest nasza produkcja